Nhà trường có Ban đại diện CMHS được thành lập và kiện toàn vào đầu mỗi năm học, hoạt động theo Thông tư số 55/2011/TT-BGD&ĐT ngày 22/11/2011 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT tạo ban hành Điều lệ Ban đại diện CMHS. Mỗi nhóm, lớp trong trường có một Ban đại diện CMHS gồm: 01 trưởng ban, 02 phó ban. Các thành viên Ban Đại diện CMHS của các nhóm, lớp là những người nhiệt tình, có trách nhiệm. Ban đại diện CMHS trường gồm: 01 trưởng Ban đại diện, 02 phó ban và các uỷ viên do Ban đại diện CMHS các nhóm, lớp bầu lên. Nhiệm kỳ của Ban đại diện CMHS là một năm học và hoạt động của Ban đại diện CMHS theo nguyên tắc đồng thuận.

      Ban đại diện CMHS đã phối hợp có hiệu quả với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học và các hoạt động giáo dục