- Đồng chí Trương Thị Ngọc Bích- Hiệu trưởng  nhà trường có thời gian công tác liên tục trong ngành 24 năm, có bằng đại học sư phạm, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý giáo dục, quản lý nhà nước. 

      - Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hạnh - Phó hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục 31 năm, có bằng đại học sư phạm, đại học quản lý giáo dục, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý nhà nước. 

      - Đồng chí Đoàn Kim Loan- Phó hiệu trưởng có thời gian công tác liên tục 25 năm, có bằng đại học sư phạm, bằng trung cấp lý luận chính trị, chứng chỉ quản lý giáo dục, quản lý nhà nước. 

      Ngoài ra, cả 03 đồng chí trong BGH đều có chứng chỉ tiếng anh, tin học, đáp ứng theo yêu cầu quy định tại Điều lệ trường mầm non; có uy tín về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tổ chức, quản lý nhà trường và có sức khoẻ đảm bảo yêu cầu hoàn thành tốt nhiệm vụ công việc, cả 03 đồng chí đều đạt lao động tiên tiến cấp quận, chiến sĩ thi đua cơ sở    

      Trong 05 năm liên tiếp từ năm học 2015 - 2016 đến nay, đồng chí Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng nhà trường luôn tích cực học hỏi tích lũy kinh nghiệm trong quản lý chỉ đạo, điều hành các hoạt động mũi nhọn của nhà trường, đưa chất lượng của nhà trường ngày một đi lên, đặc biệt là công tác tham mưu đầu tư cho giáo dục