Đội ngũ giáo viên phân công nhiệm vụ thành 04 khối: Khối mẫu giáo lớn gồm 10 giáo viên, khối mẫu giáo nhỡ gồm 10 giáo viên, khối mẫu giáo bé gồm 09 giáo viên, khối nhà trẻ gồm 06 giáo viên

      Tính đến nay, về trình độ chuyên môn tổ giáo viên: Đại học 27 giáo viên; Cao đẳng 06 giáo viên; Trung cấp 02 giáo viên (Hiện đang có 06 giáo viên học nâng cao trình độ Đại học, dự kiến tốt nghiệp năm 2022

    Các đồng chí giáo viên luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi hoạt động của trường của lớp là tấm gương cho học sinh, tuyên truyền tích cực với phụ huynh được phụ huynh và học sinh quý mến