Năm học 2019-2020, nhà trường có 36 giáo viên, đủ số lượng giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TT-BGD&ĐT-BNV ngày 16/3/2015. Về cơ cấu, giáo viên được phân công nhiệm vụ theo đúng trình độ, năng lực chuyên môn, có sự hỗ trợ cùng tiến bộ giáo viên lâu năm, vững chuyên môn, có kinh nghiệm được phân công làm cùng giáo viên mới chưa có kinh nghiệm, chưa vững chuyên môn để cùng giúp đỡ nhau trong các hoạt động của trường và lớp, đảm bảo thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non theo quy định; 

   Đội ngũ giáo viên phân công nhiệm vụ thành 04 khối: Khối mẫu giáo lớn gồm 12 giáo viên, khối mẫu giáo nhỡ gồm 11 giáo viên, khối mẫu giáo bé gồm 07 giáo viên, khối nhà trẻ gồm 06 giáo viên

   Tính đến năm học 2019-2020, tỷ lệ giáo viên của nhà trường đạt trên chuẩn trình độ đào tạo là 34/36  GV chiếm tỷ lệ 94.4 %; Trong 05 năm liên tiếp từ năm học 2015 - 2016 đến nay, tỷ lệ giáo viên đạt trên chuẩn trình độ đào tạo được duy trì ổn định và tăng dần theo lộ trình phù hợp: Năm học 2015 – 2016 (30/42 GV đã có trình độ đại học, cao đẳng và tiếp tục có 09 GV theo học các lớp đại học sư phạm khoa giáo dục mầm non. Đến năm 2019 có 34/36 (94.4 %) GV đạt trình độ đại học, cao đẳng

   Các đồng chí giáo viên luôn tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong mỗi hoạt động của trường của lớp là tấm gương cho học sinh, tuyên truyền tích cực với phụ huynh được phụ huynh và học sinh quý mến